PediMedX Voetverzorgingscentrum, gevestigd aan Jacob van Looyhof 3, 4207 SK Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. PediMedx Voetverzorgingscentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke van kracht is in de gehele EU vanaf 25 mei 2018.

Privacy Verklaring

Contactgegevens:

PediMedX Voetverzorgingscentrum
Jacob van Looyhof 3
4207 SK Gorinchem

06-38104269

I. Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van PediMedX Voetverzorgingscentrum. Zij is te bereiken via pedimedx@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

PedimedX Voetverzorgingscentrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonlijke gegevens van cliënten of leveranciers worden door PediMedX Voetverzorgingscentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratie
 • Communicatie over de hulpvraag, opdracht of uitnodiging
 • Het uitvoeren van een opdracht
 • Het uitgeven van een opdracht
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij een zorggroep of podotherapeut

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Verder vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming voor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: (Deze gegevens zullen wij u echter NOOIT via onze website of via e-mail vragen)

 • BSN
 • Zorgverzekering
 • Huisarts
 • Medische risico’s/aandachtspunten met betrekking tot voetverzorging, zijnde:
 • Diabetes
 • Reuma
 • Oncologie
 • Antistollingsmedicatie
 • Hart en vaatziekten
 • Allergie
 • Orthese/steunzolen/elastische kousen/orthopedisch schoeisel
 • In sommige gevallen worden er foto’s gemaakt van (de huid en/en of nagels van de voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor PediMedX Voetverzorgingscentrum. Aan de hand van de foto’s kan de status en veranderingen van uw huid of nagels beter worden beoordeeld en gevolgd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PediMedX Voetverzorgingscentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden informatie aan te vragen
 • Om diensten en goederen aan u te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

PediMedX Voetverzorgingscentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PediMedX Voetverzorging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PediMedX Voetverzorgingscentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntengegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Delen van persoonsgegevens met derden

PediMedX verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PediMedX Voetverzorgingscentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PediMedX Voetverzorgingscentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PediMedX Voetverzorgingscentrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pedimedx@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PediMedX Voetverzorgingscentrum wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PediMedX Voetverzorgingscentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met pedimedx@gmail.com.

PediMedX Voetverzorgingscentrum heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.