Algemene voorwaarden van PediMedx Voetverzorgingscentrum

   

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PediMedx Voetverzorgingscentrum en een cliënt waarop PediMedx Voetverzorgingscentrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen PediMedx Voetverzorgingscentrum
PediMedx Voetverzorgingscentrum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PediMedx Voetverzorgingscentrum zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PediMedx Voetverzorgingscentrum melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PediMedx Voetverzorgingscentrum het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.PediMedx Voetverzorgingscentrum moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
PediMedx Voetverzorgingscentrum vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. PediMedx Voetverzorgingscentrum vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet PediMedx Voetverzorgingscentrum vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PediMedx Voetverzorgingscentrum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
PediMedx Voetverzorgingscentrum neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. PediMedx Voetverzorgingscentrum behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. PediMedx Voetverzorgingscentrum zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor meer informatie hierover kunt u de Privacy Verklaring van PediMedX Voetverzorgingscentrum raadplegen.

6. Geheimhouding
PediMedx Voetverzorgingscentrum is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PediMedx Voetverzorgingscentrum verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
PediMedx Voetverzorgingscentrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat PediMedx Voetverzorgingscentrum is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
PediMedx Voetverzorgingscentrum geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen)op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door PediMedx Voetverzorgingscentrum geadviseerde heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
PediMedx Voetverzorgingscentrum heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PediMedx Voetverzorgingscentrum meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PediMedx Voetverzorgingscentrum.
PediMedx Voetverzorgingscentrum moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PediMedx Voetverzorgingscentrum de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PediMedx Voetverzorgingscentrum en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PediMedx Voetverzorgingscentrum het recht de verdere behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen PediMedx Voetverzorgingscentrum en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.